BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

Kurumsal Planlarımız

 • Grup Emeklilik Planı Nedir ?

  Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki planlara göre daha düşük kesinti yapısına sahip özel emeklilik planlarımız sayesinde kurum çalışanlarınızın emeklilik döneminde düzenli ek gelir elde edebilmelerini, hayallerindeki gibi mutlu ve güvenli bir emeklilik geçirebilmelerini sağlayabileceksiniz. 
   

  Dilerseniz, çalışanlarınızı tamamen kurum katkılı, kurum ve çalışan katkılı veya tamamen çalışan katkılı olarak sisteme dahil edebilir; onların emeklilik hayallerini grup emeklilik planları ile güvence altına alabilirsiniz.

 • Grup Emeklilik Planının Avantajları Nelerdir ?

  Grup emeklilik sözleşmeleri iş yerindeki verimliliği, motivasyonu ve kalıcılığı sağlayarak çalışan ve işverenin karşılıklı memnuniyet düzeyini artırır.
   

  Grup Emeklilik Planlarının Kurumlara Avantajları

  Çalışanların şirket bağlılığını arttırır.
  Kaliteli çalışan kaynağının kurumda kalmasını sağlayarak kurumun verimliliğini artırır.
  Yan fayda sunulması ile gelişmiş insan kaynakları hizmeti sağlar.
  Kurum için Kurumlar Vergisi avantajı sağlar.
   

  Bireylere Avantajları

  Mevcut yaşam standartlarının emeklilik döneminde de korunmasını sağlar .
  Küçük birikimlere profesyonel fon yönetimi sağlar.
  Çalışanlar için katkı payı ödeme döneminde Devlet Katkısı uygulamasından faysalanarak birikimlerini artırma olanağı sağlar.
  Çalışanlar işten ayrılsalar dahi sistemden ayrılmadıkları sürece grup emeklilik sözleşmesinin avantajlarından yararlanabilir.

 • Vesting ( Hakediş Süresi) Nedir ?

  Vesting (Hakediş Süresi)

  İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi'ne işveren tarafından ödenen katkı payları ile bunun getirilerinin katılımcı tarafından hak kazanılması için azami yedi yıla kadar hak kazanma süresi koşulu konulabilir.

  Türkiye'de vesting uygulaması 3 Haziran 2007 tarihli Sigortacılık Yasası dahilinde kanunlaşmıştır.

  9 Kasım 2011 tarihinde Bireysel Emeklilik Hakkında yönetmelik ile tekrar düzenlenen hakediş süresi uygulaması ile ilgili kanun ve yönetmelik maddelerine ulaşmak için tıklayın.

 • Grup Emeklilik Planlarında Vergi Avantajı

  Kurumlar Vergisi
   

  İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, ticari kazancın hesabına doğrudan gider olarak yazılabilir.
  İndirim konusu yapılabilecek tutar, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari brüt ücretin yıllık tutarını aşamaz.
   

  Gelir Vergisi
   

  Ücretli çalışanlar, aylık brüt maaşlarının %10'unu, yıllık olarak brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla vergi matrahlarından düşebilir.

 • Vakıf, Dernek ve Sandıkların BES'e Aktarımı

  Vakıf-Dernek ve Sandıkların BES'e Aktarımı
   

  3 Haziran 2007 tarihinden itibaren beş yıl içinde, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşları yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla, emekliliğe yönelik birikimler ve taahhütleri içeren tutarları, giriş aidatı veya masraf kesintisi yapılmaksızın, kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine veya yıllık gelir sigortalarına aktarılabilir.
  Gayrimenkul satışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
  Vakıf-Dernek ve Sandıkların BES'e Aktarımı için izlemesi gereken adımlar ve ilgili yönetmelik için tıklayın.

  Aktarıma İlişkin Esaslar
   

  Aktarıma ilişkin esasları özetle aşağıdaki başlıklar altında sıralayabiliriz.

  • Yetkili organlarınca alınacak karara göre bireysel veya grup olarak aktarım yapılabilir.
    
  • Birden fazla emeklilik taahhüt planı kapsamındaki birikimler, aynı emeklilik sözleşmesine veya yıllık gelir sigortasına aktarım yapılabilir.
    
  • Bir veya birden fazla emeklilik şirketine veya sigorta şirketine aktarım yapılabilir.
    
  • Aktarım tutarı nakden ödenir.
    
  • Aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaz ve giriş aidatı alınmaz.
    
  • Aktarım tutarı, emeklilik sözleşmesine göre ödenmesi öngörülen katkı payına mahsup edilmez.
    
  • Varlıkların nakde dönüştürülmesi veya taahhütlerin fonlanmamış kısmının fonlanmasının sağlanması amacıyla taksitler halinde aktarım yapılır.
    
  Aktarıma Konu Birikimler
   
  • Emeklilik taahhüt planı kapsamındaki emekliliğe yönelik birikim tutarları aktarılabilir.
    
  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 20 nci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi zorunlu olan kısmın dışında kalan birikimler aktarılabilir.
    
  • Aktif üyelerin emekliliğe yönelik birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi'ne, pasif üyelerin yıllık Gelir Sigortasına aktarım yapması esastır. Yetkili organlarca karar alınması ve üyenin onayının olması şartıyla, pasif üyeler birikimlerini Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarabilir.
    
  • Tanımlanmış katkı veya tanımlanmış fayda esasının yahut bunların her ikisinin özelliklerini taşıyan emeklilik taahhüt planlarından aktarım yapılabilir.
    
  • Kısmen veya tamamen aktarım yapılabilir.
    
  • Emekliliğe yönelik kazanımlar ile ilişkilendirilen varlık ve yükümlülüklerin ayrıştırılır.
    
  • Her bir üye veya çalışan adına hesaplanan bireysel birikim tutarları dikkate alınır.
    

  Aktarıma Dair Bilgi ve Başvuru
   

  Vakıf, Sandık vb yetkili organlarınca aktarım kararı alınır. Vakıf, Sandık vb. yapılacak her türlü aktarım için ilk aktarım yapılmadan önce Müsteşarlığa bildirimde bulunur. Bildirim için gerekli bilgi ve belgeler aşağıda özetlenmiştir. İçeriği Müsteşarlıkça belirlenen aktarıma ilişkin elekronik veri seti , Müsteşarlığa yapılacak bildirim ile eş zamanlı olarak, Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) gönderilir. Müsteşarlık sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikimin aktarıma uygunluğu ile aktüerya raporunun belirlene esas ve usullere uygunluğunu değerlendirir. Gerekli görülürse ek bilgi ve belge istenebilir. Tüm belgelerin tamamlanıp, incelemelerin yapılması sonrasında en geç 3 ay içinde Müsteşarlık değerlendirmeyi sonlandırır. Aktarım yapacak vakıf, sandık vb., Müsteşarlığın onayını aldıktan sonra bildirim tarihinden itibaren bir yıl içinde başlatılmaması halinde, güncellenmiş bilgi ve belgelere birlikte Müşteşarlığa tekrar bildirimde bulunur.

 • Grup Emeklilik Sözlüğü

  Grup Kurucu :
   

  Çalışanları ve/veya üyeleri adına şirket ile birlikte grup emeklilik planı oluşturan, bu plana ilişkin şartları belirleyen işveren, dernek, vakıf, tüzel kişilik taşıyan meslek kuruluşu ve diğer kuruluşlardır.

   

  Sponsor Kuruluş :
   

  İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi'ne göre açılan hesapta, çalışanların ad ve hesabına katkı payı ödeyen grup kurucusudur

   

  İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi :
   

  Grup emeklilik planına bağlı olarak çalışanı adına katkı payı ödemesi yapan sponsor kuruluş ile emeklilik şirketinin taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.
   

   

  Gruba Bağlı Bireysel Emeklilik Sözleşmesi :
   

  Şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı; ancak tüzel kişilik taşıyan bir grup kurucusu olmaksızın grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen emeklilik sözleşmesidir.
   

   

  Vesting (Hakediş Süresi) :
   

  Sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile bunların getirilerinin tamamına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenmiş süredir

 • Vergi Avantajları

  Emeklilik planları şirketlere ve çalışanlarına özel vergi avantajları sağlar;
   

  İşverenseniz; ücretlileriniz adına Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen katkı paylarını bordroyla ilişkilendirmeden doğrudan gider olarak kaydedebilirsiniz. Gerek işverenler gerekse ücretliler tarafından Bireysel Emeklilik Sistemi'ne ödenen ve vergi matrahının tespitinde dikkate alınan katkı paylarının, Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3. maddesinde belirtilen; ücretlinin brüt ücretinin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayan kısmı vergi matrahından düşülebilir.
   

  Vergi diliminizin yıl sonunda ulaştığı oran çok önemlidir. Örneğin, yıl sonunda %20 vergi dilimine ulaşıyorsanız, yıllık toplamda ulaşacağınız vergi avantajınız da %20 olacaktır.
   

  Bireysel Emeklilik Sisteminin kurumlara sağladığı en önemli maddi teşvik çalışanları için yaptıkları katkı paylarını yasal sınırlamalar içinde kalmak koşulu ile ücretlendirmeksizin doğrudan gider yazabilme hakkıdır. Bu teşvik sayesinde işverenler yaptıkları katkı payları için, çalışanlarının maaş bordlarında ödemekle yükümlü oldukları SSK işveren payı(% 19,5) ve İşsizlik Sigortası Primi (%2) gibi ilave maliyetlerden muaf olabilme imkanına kavuşurlar. SSK prim tavanının altında maaş alan tüm çalışanlar için bu durum işverene olduğu gibi, çalışana da limitler dahilinde yapılan katkı payları üzerinden önemli avantajlar sunmaktadır. Çalışanlar da maaş bordrolarındaki brüt matrah üzerinden ödemekle yükümlü oldukları Damga Vergisi (% 0,66), SSK Çalışan Payı (% 14), İşsizlik Sigortası Primi (% 1) ve Gelir Vergisi (Vergi dilimine göre % 15 ile % 35 arasında değişen oranlarda) kesintilerinden muaf olabilirler.
   

    Ücret Artışı Emekliliğe Katkı
  Eski Brüt Ücret 1,000 1,000
  Yeni Brüt Ücret 1,100 1,000
  Ücret Artışı 100 0
  Emeklilik Katkı Payı 0 100
  Ek SSK (İşveren - 19,5%) 19,5 0
  Ek İşsizlik (İşveren - 2%) 2 0
  Toplam İşverene Maliyeti 121,5 100
  Ek SSK (Çalışan - 14%) 14 0
  Ek İşsizlik (Çalışan - 1%) 1 0
  Damga vergisi (0.66%) 0,66 0
  Gelir Vergisi 17 0
  Net Artış (Çalışan) 67,34 0
  Ertelenen Kazanç 0 100
  Toplam Net Kazanç (Çalışan) 67,34 100

İletişimBize Ulaşın