BNP BNP BNP BNP BNP BNP

Gündem İçeriği Gündem İçeriği

 • Sürdürülebilir Sorumlu Yatırım

 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, BNP Paribas Cardif Sigorta A.Ş. , BNP Paribas Cardif Hayat A.Ş. ve BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (Bilgilendirmenin devamında tüm şirketler Cardif adı ile anılacaktır) tarafından 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla, faaliyette bulunduğu sigortacılık ve Bireysel Emeklilik alanlarında ilgili mevzuat kapsamında, sizden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olarak değerlendirilen kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işleyecektir.

   

  Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar

  Cardif, size sunmuş olduğu sigortacılık ve Bireysel Emeklilik faaliyetleri kapsamında özel nitelikli veriler de dahil olmak üzere kişisel verileri her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmekte; yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ile ana ortaklarıyla, grup şirketleriyle, Sözleşme imzaladığı hizmet sağlayıcılarıyla, asistans firmalarıyla, ortak marka çalışması yaptığı üçüncü kişilerle, program ortaklarıyla, acenteleriyle ve aracılarıyla ve sigortacılık/bireysel emeklilik hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve özel veya resmi kuruluşlar ile yasal düzenlemelerin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlarla, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında paylaşabilmektedir.

   

  Kişisel verilerin korunması kanununa göre haklarınız

  7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, Cardif'e başvurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz 

  a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  f) KVKK hükümlerine uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  g) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  Cardif'in siz müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklama yükümlülüğü olduğunu; sizin kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebinin Cardif tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebileceğini; ancak bu süre zarfında kişisel verilerinin Cardif tarafından hukuken zorunlu olan durumlar dışında işlenmeyeceğini ve yasal ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ile sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişiler ile paylaşılmayacağını bildiğini kabul veya beyan etmek isteriz. 

 • Yanlış Sigorta Uygulamaları Hakkında Zorunlu Bilgilendirme

  BNP Paribas Cardif Türkiye olarak, Sigortalı,Sigorta Ettiren, Lehdar, Hak Sahibi sıfatına haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçücü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya almama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir." 

  Yanlış Sigorta Uygulamaları Hakkındaki Genelge

  Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı Ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

 • Kurumsal Web Sitemize Altın Örümcek Ödülü!

  Türkiye'nin 2002 yılından bu yana düzenlenen ilk ve tek bağımsız organizasyonu olan ve bu sene 11.si düzenlenen Altın Örümcek Web Ödülleri'nde www.bnpparibascardif.com.tr "Sigortacılık" kategorisinde ödüle layık görüldü! Altın Örümcek Web Ödülleri'nin alanlarında uzman ve tecrübeli jüri üyeleri tarafından ödüllendirilen internet sitemiz, sizlerin ihtiyaçlarını ön plana çıkartan kullanıcı dostu yapısı ile "Yeni Nesil Sigortacılık" anlayışımızı yansıtıyor. Kurumsal web sitemizin elde ettiği basariyi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyor ve sizlere daha iyi hizmet vermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

  Altın Örümcek Ödülleri

  Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye'deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur.

  2002 yılından bu yana DorukNet tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Web Ödülleri Organizasyonu'nda, web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında uzman ve tecrübeli jüri üyeleri, her sene Türkiye'de gerçekleştirilen başarılı projeleri belirlemektedir.

İletişimBize Ulaşın